Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WESELINKA.PL

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.weselinka.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez IT SERVICES Piotr Rajnisz z siedzibą w Piasecznie zwanym dalej Usługodawcą.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://www.weselinka.pl/kontakt.html adres poczty elektronicznej: mail@slubeo.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 881501603.

3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że jego postanowienia określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.weselinka.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 

 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Piotr Rajnisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IT SERVICES Piotr Rajnisz w Piasecznie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Pelikanów 6A lok.5, 05-500 Piaseczno, NIP: 1230957825, REGON: 141232557;

Serwis Internetowy/Serwis - Serwis internetowy dostępny w domenie www.weselinka.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać artykuły oraz dodawać opinie;

Grupa Ślubeo – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których znajdują się serwisy dostępne w domenach www.slubeo.pl, www.lokaleweselne.pl, www.czymdoslubu.pl, www.filmowanie-wesel.pl, www.fotografia-slubna.pl, www.muzykanawesela.pl, www.weselinka.pl;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która może przeglądać artykuły, zdjęcia oraz inne informacje, zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, a także dodawać opinie;

Cennik – ustalone przez Usługodawcę opłaty za korzystanie przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, a w szczególności zamieszczania reklam. Ceny wyświetlane w Serwisie są cenami brutto;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), polegające w szczególności na możliwości przeglądania artykułów i dodawania opinii;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

 

 

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Działalność Serwisu polega na udostępnieniu Użytkownikom możliwości przeglądania artykułów związanych z organizacją ślubu oraz zamieszczania opinii na stronach internetowych Serwisu. Działalność Serwisu polega również na udzieleniu Użytkownikom możliwości przeglądania innych informacji zamieszczonych w Serwisie zgodnie z naturą jego działania.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkowników, która prowadzi do zapoznania się przez nich z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

okomputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,

- dostęp do poczty elektronicznej,

- przeglądarka internetowa,

- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkowników działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie.

8. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 

§4 USŁUGI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług takich jak:

a. darmowe przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,

b. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,

c. zamieszczaniu wypowiedzi w Serwisie,

d. zamieszczaniu w Serwisie reklam.

3. Umowa:

a. o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkowników strony internetowej Serwisu,

b. o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę,

c. o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii,

d. o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczeniu w Serwisie reklamy zawierana jest na czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta.

4. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do oferowanych Usług. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

5. W celu zamieszczenia wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

6. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

7. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

8. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi w Serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Grupy Ślubeo.

9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

10. Usługodawca usuwa wypowiedzi, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

11. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez partnerów Usługodawcy. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez partnerów Usługodawcy.

12. Usługa zamieszczenia w Serwisie reklamy polega na wykupieniu powierzchni reklamowej i dokonanie płatności zgodnie z Cennikiem, w zależności od wyboru strefy reklamowej. Emisja reklamy możliwa jest tylko dla przedsiębiorców z branży ślubnej, po uprzedniej akceptacji zamieszczenia reklamy przez Usługodawcę.

13. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

14. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z Umów wskazanej w ustępie 3 powyżej,  może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

15. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

 

 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Użytkownicy nie mogą prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy.

3. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Użytkownika.

4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści artykułów lub opinii w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkownika.

 

 

§6 REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:Pelikanów 6a/5, 05-500 Piaseczno, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: mail@slubeo.pl.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

 

 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

2. Usługodawca w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu.

3. Z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem odpowiedzialność ponoszą te podmioty.

4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Za treść opinii odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6. Wszelkie treści zawarte w Serwisie są własnością Usługodawcy. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

 

 

§8 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z póżń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności świadczenia przez Usługodawcę Usług określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca przestrzega postanowień zawartych w Regulaminie i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących Użytkowników.

3. Szczegółowe informacja dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego  posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,

c.  mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

§10 OSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.

2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]  Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życi